Post Pic

АКЦИЈА ЗА ПОШУМУВАЊЕ: ДЕН НА ДРВОТО,
27 НОЕМВРИ 2013 Г., с.ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ

Поголем број членови на ЕД Грашница активно се вклучија во акцијата за пошумување. Посадивме над 100 дрвца кои очекуваме дека ќе пополнат дел од голините над с. Горно Лакочереј. Посебно беа активни нашите помлади членови кои се главната движечка сила во јакнење на...

img
Post Pic

ПРОМОВИРАЊЕ ЗЕМЈОДЕЛИЕ СО ВИСОКИ ПРИРОДНИ ВРЕДНОСТИ И АГРО-ЕКОЛОШКИ ПЛАЌАЊА ПРЕКУ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

Со високи природни вредности и агро-еколошки плаќања преку граѓанските организации во Македонија“ (партнер на Движење на екологистите на Македонија), финансиер Авалон, програма МАТРА од Министерство за ...

img
Post Pic

Отворени трибини со граѓаните

„Да го заштитиме крајбрежјето на Охридското езеро од еколошка деградација“ и „Еколошки аспекти на развојот на туризмот врз крајбрежјето на Охридското Езеро“, во заедничка организација со општина Охрид, јуни, 2011 г....

img
Post Pic

Охрид, мај – месец на шпарглата

Финансиер Општина Охрид, сектор за локален економски развој, едукативно-туристичка брошура, тренинг за новинари и туристички водичи, цел: промоција на растителни автохтони видови во еко-туристички цели во охридскиот регион ...

img
 Page 1 of 2  1  2 »